Ankesa online

Ketu mund ta paraqitni ankesen tuaj
  • I. INFORMATAT (PERSONALE) TË PARASHTRUESIT TË ANKESËS

  • II. SUBJEKTI I ANKESËS

  • III. INFORMATA LIDHUR ME RASTIN PËRKATËS

    Nëse ankesa rrjedh nga një rast gjyqësor, ju lutem plotësoni informatat në fushën përkatëse me poshtë. Nëse jo, vazhdoni në seksionin IV
  • Nese po jepni numrin e ankeses ne ZPD
  • IV. INFORMATA PËR DËSHMITARËT

    INFORMATA PËR DËSHMITARËT (OSE PERSONAT TJERË QË KANË INFORMATA LIDHUR ME NGJARJET E PËRSHKRUARA)
  • V. LISTA E DOKUMENTEVE TË BASHKËNGJITURA