Misija i Vizija

Na osnovu člana 43 Zakona o Sudskom Savetu Kosova i  člana 33 Zakona o Tuzilackom Savetu Kosova:

Kancelarija Disciplinskog tužioca mora biti osnovana kao poseban i nezavisan organ koji će služiti I Sudskom Savetu Kosova i Tužilačkom Savetu Kosova. Uz poštovanje pravosudnog sistema, veće mora biti odgovorno za istragu navodnih zloupotreba od strane sudija i sudija porotnika i prezentiranje dokaza neophodnih za podršku disciplinskom postupku zbog neprofesionalnog ponašanja pred disciplinskom komisijom.

Nezavisnost i  nepristrasnost Kancelarije Disciplinskog Tužioca

Na osnovu člana 44 Zakona o Sudskom Savetu Kosova i  člana 34 Zakona o Tuzilackom Savetu Kosova:

Kancelarija Disciplinskog tužioca mora raditi nepristrasno i nezavisno.

Nijedno lice ne sme imati pravo na direktan ili indirektan uticaj, ili pokušavati da ostvari uticaj na rad kancelarije Disciplinskog tužioca, koji se odnose na bilo koju istragu, preporuku, ili prezentaciju predmeta pred Disciplinskom komisijom.

 

Odgovornosti Kancelarije Disciplinskog Tužioca

Na osnovu člana 45 Zakona o Sudskom Savetu Kosova i  člana 35 Zakona o Tuzilackom Savetu Kosova:

 1. Kancelarija disciplinskog tužioca je odgovorna za pokretanje istrage kada postoji razumna osnova da se dogodilo nedolično ponašanje kao i za davanje preporuka i predstavljanja kojima se potkrepljuju disciplinske mere Disciplinskoj komisiji.

 1. Kancelarija Disciplinskog Tužioca pokreće istragu u slučajevima kada:

 2.1. postoji prigovor u Kancelariji disciplinskog tužioca od strane bilo kog fizičkog ili pravnog lica

 • na sopstvenu inicijativu, kada postoji razumna osnova da se tužilac  bavi zloupotrebom.

 1. Sve žalbe, bez obzira na njihovo poreklo, dostavljaju se Kancelariji Disciplinskog tužioca za istragu.

 1. Kancelarija disciplinskog tužioca će detaljno istražiti sva pitanja koja su mu upućena, utvrdjujući da li je potrebno pokrenuti disciplinski postupak pred Disciplinskom komisijom i mora obavestiti u pismenoj formi osumnjičenog sudiju ili sudiju porotnika o rezultatima istrage.

 1. Kancelarija disciplinskog tužioca mora imati pravo da poziva svedoka i dokumentuje sve što je potrebno da bi se ispitalo i utvrdilo da li je potrebno pokretanje disciplinskog postupka pred Disciplinskom komisijom.

 1. Kancelarija disciplinskog tužioca komisije mora podneti predloge za disciplinske mere i dokaze koji potkrepljuju disciplinski postupak zbog neprofesionalnog ponašanja pred Disciplinskom komisijom.

 

Pokretanje disciplinskog postupka

Na osnovu člana 35. Zakona o Sudskom Savetu Kosova:

 1. Kancelarija disciplinskog tužioca mora Disciplinskoj komisiji Saveta predložiti pokretanje disciplinskog postupka protiv sudije ili sudije porotnika na osnovu sprovedene istrage.
 2. Na predlog o pokretanju disciplinskog postupka, disciplinski tužilac mora pismeno obavestiti Odbor, Savet i sudije ili sudije porotnike koji su pod istragom.

Na osnovu člana 25. Zakona o Tuzilackom Savetu Kosova:

 1. Kancelarija disciplinskog tužioca predlaže Disciplinskoj komisiji Saveta pokretanje disciplinskog postupka protiv tužioca na osnovu sprovedene istrage.
 2. Na predlog o pokretanju disciplinskog postupka, disciplinski tužilac mora pismeno obavestiti Komisiju, Savet i tužioca koji je pod istragom.

Disciplinske mere:

Na osnovu člana 24.  Zakona o Tuzilackom Savetu Kosova:

 1. Za potrebe ovog zakona, loše vladanje tužioca odnosi se na sledeće:

 • po osudjivanju za krivično delo, sa izuzetkom za prekršaje kao što je definisano zakonom;

 • nehat u izvodjenju, neispunjavanju, odnosno zloupotrebi tužilačke funkcije;

 • neispunjavanje tužilačke funkcije na nezavisan i nepristrasan način;

 • kršenje postojećeg kodeksa etike.

 1. Disciplinska komisija može suspendovati tužioca sa plaćanjem u bilo kom periodu u toku istrage ili disciplinskog postupka.

Na osnovu člana 34. Zakona o Sudskom Savetu Kosova

 1. Za potrebe ovog zakona, nedolično vladanje sudije ili sudije porotnika je:

1.1. konačna osuda za krivično delo, osim za prekršaje kao što je definisano zakonom;

1.2. nehat u izvodjenju, neispunjavanju, odnosno zloupotrebi sudijske funkcije;

1.3. neispunjavanje sudijske funkcije na nezavisan i nepristrasan način;

 • kršenje postojećeg kodeksa etike.

 1. Disciplinska komisija može odrediti plaćenu suspenziju tužiocu u bilo kom periodu u toku istrage ili disciplinskog postupka.

 1. Sudski savet donosi pravilnik kojim se utvrdjuju nedolična ponašanja.

Na osnovu člana 27. Zakona o Sudskom Savetu Kosova

 1. Disciplinska komisija može da izrekne sledeće disciplinske mere:

 • Opomenu,

 • Opomenu sa preporukom za korektivne mere;

 • privremeno smanjenje plate i do (50 %) procenata, uzimajući u obzir prirodu neprofesionalnog ponašanja;

1.4. smanjenje pozicije unutar tuzilackog sistema ili

 • 5. predlaže razrešenje državnog tužioca sa dužnosti.

 1. Disciplinska komisija mora da odredi mere koje su u skladu sa okolnostima, stepenom odgovornosti i posledicama neprofesionalnog ponašanja.

 1. Ako je tužilac oslobodjen od optužbi po završetku disciplinskog postupka, on ili ona se mora vratiti na svoju prethodnu tužilačku funkciju na osnovu odluke Saveta.

Na osnovu člana 37. Zakona o Sudskom Savetu Kosova,

 1. Disciplinska komisija može da izrekne sledeće disciplinske sankcije:

 • opomenu;

 • opomenu sa direktivom za korektivne mere;

 • privremeno smanjenje plate i do (50 %) procenata, uzimajući u obzir prirodu neprofesionalnog ponašanja,ili

 • predlaže razrešenje sudije ili sudije porotnika sa dužnosti.

 1. Disciplinska Komisija mora odrediti mere koje su u skladu sa okolnostima, stepenom odgovornosti i posledicama neprofesionalnog ponašanja.

 1. Komisija podnosi pismenu preporuku Savetu za razrešenje sudije ili sudije porotnika sa dužnosti , kako je utvrdjeno ovim zakonom.

 1. Ako sudija ili sudija porotnik je oslobodjen od optužbi po završetku disciplinskog postupka, on ili ona se mora vratiti na svoju prethodnu funkciju na osnovu odluke Saveta.

 

Budžet za kancelariju Disciplinskog Tužioca

Član 49. Zakona o Sudskom Savetu Kosova i  član 39. Zakona o Tuzilackom Savetu Kosova:

Direktor Kancelarije disciplinskog tužioca mora godišnje da direktno podnosi Ministarsvu za finansije i ekonomiju poseban budžet za finansiranje plata personala Kancelarije disciplinskog tužioca, uključujući i direktora, disciplinske tužioce, inspektore, kao i administrativno i pomoćno osoblje, kao i druge troškove rada Kancelarije disciplinskog tužioca. Budžet za Kancelariju disciplinskog tužioca mora biti administrirano  od strane Sekretarijata Sudskog Saveta Kosova nakon direktive i odobrenja direktora Kancelarije disciplinskog tužioca. Sudski Savet Kosova nema ovlašćenja da ograničava ili na drugi način usmerava rashode Kancelarije disciplinskog tužioca niti Sudskog Saveta Kosova niti ima pravo da ponovo dodeli budžet Kancelarije disciplinskog tužioca ili koristi sredstva izdvojena za Kancelariju disciplinskog tužioca za bilo koju drugu namenu. Direktor Kancelarije disciplinskog tužioca mora jednom godišnje da podnosi izveštaj zajedničkoj sednici Sudskog Saveta Kosova o aktivnostima i troškovima Kancelarije disciplinskog tužioca.